Fysiotherapie | De Kroeven.
Vorige pagina

Wet en regelgeving

Hieronder vindt u uitleg over de (spel)regels die er gelden binnen de praktijk.

Verwijzingen

Voor fysiotherapie is een verwijzing niet meer verplicht.  Indien u wel een verwijzing van uw behandelend arts heeft gekregen dient u deze aan uw fysiotherapeut te overhandigen.

De verwijzing dient de volgende gegevens te bevatten; uw naam, adres, verwijsdiagnose, datum, handtekening en stempel van de verwijzer. Als er gegevens ontbreken zullen wij u vragen deze alsnog door de assistente van de verwijzer te laten invullen.

Een verwijzing dient in ons bezit te zijn en moet wettelijk gedurende tien jaar bewaard worden. Een mondelinge verwijzing is derhalve voor ons geen verwijzing en wordt als ”directe toegankelijkheid fysiotherapie” door ons behandeld.

Voor behandelingen van een chronische indicatie is er altijd een verwijzing van uw arts of specialist vereist.

Afzegprocedure

Het kan voorkomen dat een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen. Neemt u in dat geval zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk om de afspraak te verzetten.

De voor behandeling gereserveerde tijd, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd wordt bij u in rekening gebracht.

Hiervoor geldt het verzuimtarief van 30 €

Vergoedingen

De meeste behandelingen fysiotherapie worden door uw zorgverzekeraar uit de aanvullende polis betaald. In het geval van chronische indicaties, komen de eerste 20 behandelingen ten laste van aanvullende polis en dekt de basisverzekering vanaf de 21ebehandeling de kosten.

De gegevens van uw zorgverzekering worden door uw therapeut gecontroleerd via Vecozo, u blijft echter zelf verantwoordelijk voor de vergoeding of dekking hiervan via uw polis. In de meeste gevallen worden de declaraties direct met uw zorgverzekeraar afgehandeld en zult u daar weinig van merken. Indien blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent of uw dekking van de aanvullende polis wordt overschreden,  dan worden de behandelingen bij u in rekening gebracht. Brengt u daarom voor de eerste zitting uw verzekeringspas of –polis mee.

Fysiotherapie De Kroeven heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer er in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank-giro-incasso dan wel een ondertekende accept-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien een patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,-, alles exclusief omzetbelasting.

Huisregels

Om de behandeling vlot en prettig te laten verlopen hebben we enkele huisregels:

  1. Persoonlijke hygiëne van cliënt en therapeut is een vanzelfsprekendheid. Indien u direct van uw werk komt kan het voor u en voor ons prettig zijn om eerst even thuis te douchen.
  2. Het meebrengen van een handdoek wordt geadviseerd.
  3. Bij gebruik van de oefenzaal is het dragen van sportschoenen en sportkleding een must.
  4. Zelfstandig oefenen in de oefenzaal mag alleen met toestemming van uw therapeut.
  5. Zelfstandige oefensessies mogen niet tot last van andere cliënten zijn en mogen niet langer dan één uur duren.
  6. Oefengroepen en/of behandelingen in de oefenzaal hebben altijd voorrang op zelfstandige oefensessies
  7. huisdieren zijn niet toegestaan. Uitgezonderd geleidehonden.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst  (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uw gegevens worden opgeslagen en bewaard in een digitaal dossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de in de praktijk werkzame fysiotherapeuten en de administratief medewerkster. Overdracht van uw gegevens, zoals in een behandelverslag vindt slechts plaats na uw toestemming. Graag worden wij vooraf op de hoogte gesteld van een tussentijds bezoek aan uw verwijzer. Wij kunnen dan indien gewenst een rapportage verzorgen.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten, voor ons en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.